Tại Hà Nội, hàng loạt những cái tên thuộc họ CIENCO1, Licogi, Lilama, Sông Đà... xuất hiện trong danh sách các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội kéo dài.

1 2 3 4 5 6 7 8