(DĐDN) - ACB dự tính sẽ kết thúc thu hồi nợ tại Nhóm sáu công ty liên quan đến bầu Kiên vào năm 2017 thay vì năm 2018 như lộ trình cũ, bằng cách trích lập dự phòng bổ sung.

ACB dự tính sẽ kết thúc thu hồi nợ tại Nhóm sáu công ty liên quan đến bầu Kiên vào năm 2017 thay vì năm 2018.

Cụ thể, vào ngày 7/12/2016, ngân hàng đã gửi công văn đến Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về việc trích lập dự phòng bổ sung để rút ngắn lộ trình thu hồi nợ nhóm 6 công ty và kết thúc vào năm 2017. Vào ngày 29/12/2016, NHNN đã phê duyệt đề nghị trên.

Theo đó, ngân hàng được phép trích lập thêm 800 tỷ đồng trong năm 2016 so với lộ trình thu hồi nợ nêu trên và lộ trình thu hồi nợ sẽ được điều chỉnh lại với số tiền thu hồi trong năm 2016 và 2017 lần lượt là 3.000 tỷ đồng và 2.016 tỷ đồng.

Ngày 25/12/2015 ngân hàng đã gửi công văn đề nghị NHNN xem xét chấp thuận cho việc phân loại nợ, điều chỉnh kế hoạch thu hồi nợ và trích lập dự phòng của nhóm 6 công ty.

Đến ngày 29/12/2015, NHNN đã ban hành công văn phê duyệt đề nghị trên, Theo lộ trình thu hồi nợ đã được phê duyệt trong công văn này, các số dư của nhóm 6 công ty sẽ được thu hồi hằng năm với số tiền lần lượt là 814 tỷ đồng, 2.200 tỷ đồng, 1.816 tỷ đồng và 1.000 tỷ đồng bắt đầu từ năm 2015 và kết thúc vào năm2 018.

Cũng theo công văn này, ngân hàng tiếp tục phân loại nợ của nhóm 6 công ty vào nhóm 2 – nợ cần chú ý và trích lập thêm dự phòng hàng năm cho toàn bộ dư nợ không thu hồi được theo lộ trình được NHNN phê duyệt.

Được biết, hiện số dư nợ cho vay 1.427 tỷ đồng của 4 trong nhóm 6 công ty tại ngày 31/12/2016 (31/12/2015: 1.866 tỷ đồng) được phân loại vào nhóm 2 – nợ cần chú ý và được trích lập dự phòng với tỷ lệ 5% trên số dư nợ cho vay sau khi trừ đi giá trị khấu trừ của tài sản đảm bảo theo Thông tư 02 và Thông tư 09. Đồng thời, ngân hàng đã trích lập thêm 146 tỷ đồng dự phòng cho vay khách hàng cho số dư nợ không thu hồi được theo lộ trình phải thu năm 2016.

Số dư trái phiếu 1.837 tỷ đồng của 3 công ty trong nhóm 6 công ty tại ngày 31/12/2016 (31/12/2015: 2.734 tỷ đồng trái phiếu của 4 công ty trong nhóm 6 công ty) được phân loại theo nhóm nợ của khoản cho vay của nhóm 6 công ty, nhóm 2 – nợ cần chú ý và được trích lập dự phòng với tỷ lệ 5% trên số dư trái phiếu sau khi trừ đi giá trị khấu trừ của tài sản đảm bảo theo Thông tư 02 và Thông tư 09. Đồng thời, ngân hàng đã trích lập thêm 1.000 tỷ đồng dự phòng trái phiếu cho số dư nợ không thu hồi được theo lộ trình phải thu trong năm 2016 theo Công văn 1044.

Số dư các khoản phải thu 648 tỷ đồng của 3 công ty trong nhóm 6 công ty tại ngày 31/12/2016 (31/12/2015: 1.166 tỷ đồng). Các khoản phải thu này được trích dự phòng với tỷ lệ 30% trên số dư các khoản phải thu này tại ngày 31/12/2014 theo Công văn 8879.

Ngân hàng cũng biết biết những thông tin tích cực đối với các khoản tiền gửi tại 2 ngân hàng 0 đồng là VNCB và GPBank. Đối với khoản tiền gửi 772 tỷ đồng tại GPBank, ngày 7/4/2016, ACB đã nhận chuyển nhượng các trái phiếu với mệnh giá 500 tỷ đồng do một công ty cổ phần trong nước phát hành để cấn trừ 520 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn tại GPBank.

Từ ngày 12/9/2016 đến ngày 4/11/2016, ACB và một công ty con của ACB đã nhận chuyển nhượng 2 bất động sản với giá trị lần lượt là 68,897 tỷ đồng và 62 tỷ đồng do GPBank nắm giữ để cấn trừ 65 tỷ đồng và 62 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn tại GPBank.

Đối với số dư 125 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn còn lại tại GPBank, ACB đang trong quá trình thực hiện các thủ tục nhận chuyển nhượng bất động sản do GPBank nắm giữ để cấn trừ nợ.

Về khoản tiền gửi trị giá 400 tỷ đồng tại VNCB đã quá hạn lãi hiện đã được phân loại vào Nhóm 5 – Nợ có khả năng mất vốn, theo phê duyệt từ NHNN, mỗi năm VNCB sẽ trả 1/5 cho ACB với mức lãi 2%/năm, dự kiến đến ngày 30/09/2020 sẽ hoàn tất. Tính đến hết ngày 31/12/2016, ACB đã tiến hành trích lập dự phòng 165,63 tỷ đồng.

Châu Huệ

>> ACB có sẵn sàng hi sinh lợi nhuận để xử lý nợ xấu?