(DĐDN) - Bộ Công Thương vừa ban hành Biểu giá chi phí tránh được năm 2017 áp dụng bắt buộc trong mua bán điện năng.

Theo đó, Biểu giá ban hành được tính như sau:

 

Mùa khô

Mùa mưa

 

Giờ cao điểm

Giờ bình thường

Giờ thấp điểm

Giờ cao điểm

Giờ bình thường

Giờ thấp điểm

Phần điện năng dư

Giá điện năng

(đ/kWh)

       
Miền Bắc

608

609613608615623

312

Miền Trung

606

607611605612620

310

Miền Nam

637

638642636644652

326

Giá công suất (cho cả 3 miền) (đ/kWh)

2.242

    

Biểu giá này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017 và được áp dụng bắt buộc trong mua bán điện năng của nhà máy thủy điện nhỏ có đấu nối với lưới điện quốc gia, đáp ứng các điều kiện quy định tại Thông tư số 32/2014/TT-BCT ngày 09 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự xây dựng, áp dụng biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ và Thông tư số 06/2016/TT-BCT ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2014/TT-BCT.

Đơn vị điện lực khi áp dụng Biểu giá chi phí tránh được năm 2017 phải áp dụng hợp đồng mua bán điện theo hợp đồng mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ quy định tại Thông tư số 32/2014/TT-BCT.

Bên bán điện có trách nhiệm gửi một bản sao hợp đồng mua bán điện đã ký về Cục Điều tiết điện lực chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày ký.

Minh Nguyên