Tâm điểm

Vải “lên trời” và vải “dưới đất”

Vải “lên trời” còn quá ít ỏi, vải dưới đất còn vật lộn với thị trường tiểu ngạch và toàn cảnh ngành trồng vải luôn đối diện nguy cơ “sập giá” bất cứ lúc nào

1 2 3 4 5