Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh, Cục trưởng Cục SHTT Đinh Hữu Phí, Tổng Giám đốc Cơ quan SHTT Singapore, Bộ trưởng Indranee Thurai Rajah tại Lễ ký kết Kế Kế hoạch hợp tác năm 2018 giữa Cục SHTT Việt Nam và Cơ quan SHTT Singapore

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Đinh Hữu Phí, Tổng Giám đốc Cơ quan SHTT Singapore, Bộ trưởng Indranee Thurai Rajah tại Lễ ký kết Kế Kế hoạch hợp tác năm 2018 giữa Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam và Cơ quan Sở hữu trí tuệ Singapore

Cục Sở hữu trí tuệ  đã thực hiện xử lý được 75.683 đơn các loại, trong đó có 36.901 xác lập quyền sở hữu công nghiệp (tăng 4,8% so với năm 2016) và cấp 25.744 Văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp các loại.

Năm 2017, công tác hợp tác quốc tế cũng được Cục Sở hữu trí tuệ đẩy mạnh với nhiều hoạt động quan trọng; công tác phối hợp thực thi quyền được bảo đảm; công tác đào tạo, tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật đã được triển khai hiệu quả; công tác quản lý đại diện và giám định sở hữu công nghiệp được tăng cường, góp phần gắn kết hoạt động của đại diện và giám định sở hữu công nghiệp với hoạt động chung của Cục Sở hữu trí tuệ.

Đối với Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020, năm 2017, Cục đã trình Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt Danh mục đặt hàng đối với 58 dự án; ký Hợp đồng giao thực hiện 8 dự án.

Chương trình được triển khai với định hướng mục tiêu đổi mới, tập trung vào các nhiệm vụ hỗ trợ bảo hộ, áp dụng sáng chế; quản lý và khai thác tài sản trí tuệ của doanh nghiệp; hỗ trợ kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sản phẩm được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ  .

Ông Phan Ngân Sơn, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ cho biết, trong năm 2017, cùng với việc tập trung cho công tác tổng kết 10 năm thi hành Luật Sở hữu trí tuệ, triển khai các công tác phục vụ việc xây dựng Chiến lược sở hữu trí tuệ quốc gia để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành, Cục Sở hữu trí tuệ đã thực hiện giải đáp pháp luật cho nhiều cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong việc áp dụng các chính sách, pháp luật có liên quan đến sở hữu trí tuệ và thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp.

Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Đinh Hữu Phí trao Văn bằng chỉ dẫn địa lý Hồng không hạt Quản Bạ cho lãnh đạo UBND Quản Bạ, Hà Giang

Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Đinh Hữu Phí trao Văn bằng chỉ dẫn địa lý Hồng không hạt Quản Bạ cho lãnh đạo UBND Quản Bạ, Hà Giang

Đến nay, hoạt động của Cục Sở hữu trí tuệ ngày càng gắn kết hơn với hoạt động chung của Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ ngành và địa phương thông qua việc sử dụng quyền sở hữu trí tuệ như một công cụ phát triển kinh tế - xã hội và thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo…

Theo Cục Sở hữu trí tuệ, năm 2017 vẫn còn tình trạng tồn đơn SHCN, hoạt động ứng dụng CNTT chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra, Một trong số các nguyên nhân của tình trạng trên được cho là lượng đơn SHCN nộp vào Cục ngày càng tăng trong khi các điều kiện cần thiết để xử lý đơn chưa được cải thiện trong nhiều năm dẫn đến lượng đơn tồn ngày càng tăng và sâu; công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nhân lực, công tác quản lý nhà nước về SHTT, phát triển tài sản trí tuệ và xã hội hóa các hoạt động về SHTT còn chưa thực sự đáp ứng yêu cầu…

Năm 2018, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tập trung xây dựng Chiến lược sở hữu trí tuệ quốc gia để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành; đẩy mạnh hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ; triển khai nhiệm vụ về sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn thi hành; hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền ban hành các Thông tư quản lý Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ, hoàn thiện Thông tư hướng dẫn tài chính đối với Chương trình 68 và Nghị định số 13/2012/NĐ-CP về Sáng kiến…